LIBRARÍA PARA O MANEXO EFICIENTE DE DICIONARIOS DE GRAN TAMAÑO (LIBNADFA)

Este traballo nace como continuación do proxecto fin de carreira da Universidade de Vigo, desenvolvido por María Nieves Fernández Formoso e dirixido por Fco. Mario Barcala Rodríguez: Implementación dunha librarí­a para o manexo eficiente de dicionarios de gran tamaño, ENI-235, levado a cabo no seo do grupo de investigación COLE.

A finalidade do proxecto é desenvolver unha libraría en C que permita xestionar, de forma eficiente e minimizando o consumo de memoria, dicionarios de grandes dimensións de moi diversa í­ndole empregando, para iso, autómatas finitos ací­clicos deterministas numerados. Entendendo por dicionario, neste contexto, calquera estructura que permita asociar ás entradas del (palabras) calquera tipo de información.

Para a súa realización combínanse os principios de construción de autómatas mí­nimos propostos por Jan Daciuk e outros no seu artigo Incremental Construction of Minimal Acyclic Finite-State Automata, cos conceptos desenvolvidos por Jorge Graña Gil e outros para a xestión da información asociada ás palabras en Compilation Methods of Minimal Acyclic Finite-State Automata for Large Dictionaries, resultando unha libraría útil en contornos nos que é necesario acceder de forma moi eficiente á información asociada ás palabras.

Copyright 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 María Nieves Fernández Formoso, Francisco Mario Barcala Rodríguez, Jorge Graña Gil.

A libraría desenvolvida distribúese baixo os termos da Licenza Pública Xeral de GNU versión 3.

english | galego | español
XHTML 1.0 Strict Válido CSS Válido!